Политики

Политика по качеството

В основата на всеки аспект от дейността на Булминт стои непреклонна отдаденост към качеството – както в изработката на продукти от инвестиционно злато и сребро от световна класа, така и в подхода към клиентите. За да поддържа този висок стандарт, организацията ни е в постоянен процес на развитие – а чрез иновативно мислене, технологичен растеж и фокус върху нуждите на аудиторията ни, оставаме винаги една крачка пред тенденциите на индустрията.

Политика по управление на околната среда

Въпросът с опазването на околната среда е тясно свързан с производствения сектор. В качеството си на една от най-динамично развиващите компании в пловдивския индустриален регион, Булминт осъзнава отговорността си към опазването на българската природа чиста и безвредна за бъдещите поколения – затова производствената ни дейност, както и всяка услуга, която се извършва в рамките на организацията ни, е съобразена със световните тенденции в устойчивостта.

Политика по управление на здравето и безопасността при работа

Един от основните ни приоритети като работодател в сферата на промишлеността е осигуряването на безрискови условия на труд. Отговорност на всеки член от екипа ни е да спазва Политиката по управление на здравето и безопасността при работа на Булминт с цел съхраняване на собственото си здраве и това на целия персонал. Системата ни от вътрешни процедури гарантира, че всяка дейност, която се извършва в рамките на предприятието ни, отговаря на всички съвременни практики и стандарти за безопасност.

Можете да се запознаете подробно с нормативните изисквания на съответните политики в приложените файлове.

Политика по качеството

Политика по качеството

Политика по управление на околната среда

Политика по управление на околната среда

Политика по управление на здравето и безопасността при работа

Политика по управление на здравето и безопасността при работа

Булминт има разработена система от фирмени политики и процедури по прилагане във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, политиката за подаване на сигнали, забраната на детския труд и съвременното робство, които ще бъдат прилагани във веригата за доставки на злато и сребро.

Устойчивост на веригата за доставки на злато и сребро чрез стриктен контрол

Булминт е специализиран в рафинирането на благородни метали, търговията със злато и сребро и производството на заготовки и готови изделия от благородни метали. В Булминт сме изцяло ангажирани да гарантираме, че всички наши източници по верига на доставки са етични, законни, от зони без конфликти и зачитащи човешките права. Спазваме високите стандарти, зададени от OECD, LBMA, и RJC, и швейцарските закони за борба с изпирането на пари /борба с финансирането на тероризма (AML/ CFT). Тези високи стандарти са предназначени да се борят срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и нарушенията на правата на човека на всяка стъпка от веригата на доставки на благородни метали. Съответствие на дружеството с тези стандарти е сертифицирано от одити на независими трети страни.

Нашата основна цел е да предоставим на клиенти си злато и сребро от устойчива верига на доставки. Ето защо, спазването на стандартите на RJC за опазване на околната среда и корпоративната социална отговорност са особено важни. Те са от съществено значение и за местните общности и поради тази причина ние се грижим за въздействието на процеса на доставчика върху околната среда, като насърчаваме отговорни и устойчиви практики. Злато от устойчива верига за доставки за нас е синоним на спазване на стандартите и участие в развитието на местната общност.

Политика на Булминт за превенцията на прането на пари и финансиране на тероризъм

Като компания специализирана в рафинирането на благородни метали, търговията със злато и производството на заготовки и готови изделия от благородни метали, ние се ангажираме с международната борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Политиката на Булминт за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма определя насоки и минимални стандарти, които трябва да се спазват от всички фирми в групата. Целта на политиката е да гарантира съблюдаването на следните нормативни актове:

  • Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, с която се изменя Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и Съвет и отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2006/70/ЕО на Комисията;
  • Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, широко известна като 5-та анти- Директива за изпиране на пари (наричана по -долу: 5 -та директива за изпиране на пари);
  • Българският закон за мерките срещу изпирането на пари, обнародван - ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.

Превенция на съвременното робство

Целта на тази Политика е да очертае подхода на Булминт при изпълнение на ангажимента да подкрепи премахването на модерното робство и да съблюдава стандартите съгласно Закона за съвременното робство на Великобритания от 2015 г.
Политиката има за цел да гарантира, че всички фирми в групата предприемат подходящи мерки, за да потвърдят задължението, както и това на своите доставчици, за спазване изискванията на Закона.

Оценка на риска

Целта на политиката за оценка на риска е да се разберат и преценят рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма в дейностите на Булминт, като се вземат предвид съответните рискови фактори, включително тези, свързани с клиенти, държави или географски райони, предлагани продукти и услуги, извършени операции и транзакции или механизми за доставка.

Политика за забрана на детския труд

Зачитането и защитата на правата на човека е основен приоритет за Булминт е класифициран и наложен чрез Кодекса за поведение на дружеството. Булминт се ангажира да зачита и подкрепя правата на децата, както е посочено в Конвенцията на ООН за правата на детето, правата на децата и бизнес принципите от УНИЦЕФ, „Спасете децата“ и Глобалния договор на ООН, и съответните конвенции на Международната организация на труда („МОТ ”).
В допълнение, на ниво фирмена организация се стремим да спазваме Кодекса за поведение на отговорния бизнес алианс и процеса на надлежна проверка. Булминт спазва всички приложими местни закони и разпоредби и зачита духа и намерението на международните норми и стандарти като Всеобща декларация за правата на човека, Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за мултинационални предприятия и Декларацията на МОТ за основни принципи и права в труда.

Политика за подаване на сигнали

Булминт следва най-високите стандарти за етично, морално и законосъобразно бизнес поведение. В съответствие с този ангажимент и ангажимента за открита комуникация, тази Политиката за подаване на сигнали има за цел да предостави възможност на служителите на Булминт на всички нива да изразят сериозни опасения, които биха могли да имат отрицателно въздействие върху дружеството, като едновременно гарантира, че те ще бъдат защитени от отмъщение или виктимизация в случай на добросъвестно подаване на сигнал.

Абонирай се за нашия бюлетин

Абонирай се още днес и получавай информация за новите ни продукти, актуални новини и ексклузивни оферти