Общи Условия за ползване на онлайн магазина

Настоящите общи условия регламентират реда за закупуването на Артикули от Електронен магазин на „Булминт Трейд“ ЕООД, наричано за по кратко долу „Булминт Трейд“

I. Използвани понятия

За целите на настоящите Общи Условия употребените в този текст думи, словосъчетания и изрази имат следния смисъл:

 • „Артикул/и“, „Продукт/и“, или „Стока/и” са представените и предлагани на интернет страницата на електронния магазин стоки от продуктовия каталог на Булминт Трейд за продажба.
 • „Електронна/и Услуга/и“ представлява способа за осигуряване на Клиента на възможност за покупка на артикули от електронния магазин и/или контакт с представител на Продавача чрез предоставените на интернет страницата методи.
 • „Сайт“ и „Уебсайт“ е интернет страницата с адрес www.bulmint.com, чрез която се достига до електронния магазин на Булминт Трейд.
 • „Клиент“ е посетител на „Сайта“, който е извършил покупка на стока. Клиент може бъде дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, или юридическо лице.
 • „Електронен магазин“ представлява определена/и страница/и на Сайта, на които Клиентите могат да разглеждат предлаганите Артикули и да правят Поръчки.
 • „Кошница“ е функция на Сайта, чрез която се съхраняват избраните за закупуване от Клиента артикули.
 • „Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избраните Артикули, налични в Кошницата. Поръчката не обвързва. Продавачът има право да приеме или да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка. За сключване на договор между Продавачът и Клиента е необходимо Поръчката да бъде приета от Булминт Трейд.
 • „Стойност на Артикулите” е сумата от стойностите на избраните за закупуване от Клиента стоки.
 • „Допълнителни такси“ е допълнителен разход, извън Стойността на Артикулите, свързана с доставката на поръчаните Артикули до посочен от Клиента адрес, тяхната застраховка, както и с обработването на Поръчката.
 • „Стойност на Поръчката” е общата стойност на Поръчката, която Клиентът трябва да заплати. В нея са включени Стойността на Артикулите, Допълнителни такси, както и всички дължими данъци, такси и други нормативно определени разходи.
 • „Потвърждение на поръчка” е процесът, при който Продавачът потвърждава на Клиента, че направената от последния Поръчка е достигнала до представител на Булминт Трейд. След получаване на Потвърждение за Поръчка, същата не може да бъде отказана от Клиента. Потвърждението за получена Поръчка не е равнозначно на нейното приемане от Продавача.
 • „Приемане на поръчка“ – Приемане по отношение на заявена от Клиент, съответно сключен договор за покупко-продажба между Продавача и Клиент, относно Артикулите предмет на поръчката, е налице от момента на доставяне и предаване на поръчаните артикули. Това правило не се прилага в случай на предварителна продажба на стоки, които не са налични към момента на поръчката и ще се доставят в определения от Продавача срок, съобразно, раздел. VII, чл. 13 от настоящите общи условия. При предварителна продажба, договорът се счита за сключен в момента на заплащане на артикулите от страна на Купувача.
II. Основна информация за Булминт Трейд

Основната дейност на Булминт Трейд е концентрирана в Работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с тях и от тях, търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали, сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, техния износ, внос и преработката им.

 1. Булминт Трейд е вписано в следните публични регистри:
  1.1. Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Регистърът се води от Министерството на икономиката, като за удостоверяване на вписването си в него Булминт Трейд притежава Удостоверение № 6727;
 2. Дейността на Булминт Трейд се контролира от следните органи:
  2.1. Министърът на икономиката и Национална агенция за приходите – във връзка със задълженията, произтичащи от Валутния закон и актовете по неговото прилагане, относими към дейността на Булминт Трейд като лице, осъществяващо дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие;
  2.2. Държавна агенция за национална сигурност – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и Правилника за неговото прилагане;
  2.3. Комисия за защита на личните данни – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за защита на личните данни и/или от други приложими български или международни актове в областта на защита на личните данни;
  2.4. Комисия за защита на потребителите – във връзка със спазване на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“).
  2.5. Дейността на Булминт Трейд във връзка с Електронния магазин попада в обхвата на следния орган за алтернативно разрешаване на спорове: Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансови услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити. С комисията можете да се свържете на следните контакти:
  Адрес: пл. Славейков 4 А, София, 1000;
  Електронен адрес: adr.sosec@kzp.bg;
  Уебсайт: http://www.kzp.bg;
  Телефон: +35929330590
 3. Дружеството е регистрирано по ЗДДС под номер BG205579717.
III. Относно електронната услуга
 1. Посредством Електронната услуга се предоставя възможност за закупуване на предлаганите Артикули в Електронния магазин. Услугата се предоставя от Булминт Трейд срещу заплащане, при стриктно спазване на настоящите Общи Условия.
  1.1. Всеки купувач следва да разполага с необходимите познания и средства за достъп до Електронния магазин, осъществяване на избор и заявяване на поръчка.
IV. Информация за артикулите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АРТИКУЛИТЕ СЪДЪРЖАЩА СЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Предоставената на интернет страницата на електронния магазин информация относно Артикулите (в това число относно физически характеристики, цена и други) съставлява подробно описание на предлаганите продукти. Графичните изображения на всеки от продуктите са примерни и имат илюстративна цел, като не ангажират Продавача за идентичност между продукта и графичното изображение.

 1. Актуализацията на цените на Артикулите се извършва от Продавача в съответствие с промените на финансовите пазари и в този смисъл Булминт Трейд си запазва правото да променя същите по начина посочен по-долу.
 2. Съдържанието на интернет страницата на електронния магазин и в други страници от уебсайта на Булминт Трейд представлява информация целяща да подпомогне Клиента при осъществяването на избор. В този смисъл гореописаната информация не представлява и не е ангажимент обвързващ Булминт Трейд за финансови, инвестиционни, данъчни или правни съвети и консултации. Всеки Клиент трябва да извърши самостоятелна преценка при покупката на предлаганите артикули.
V. Използване на електронната услуга
 1. За заявяване на Поръчка Клиента предоставя минимално изискуема информация (две имена, адрес и начин за доставка, метод на плащане, банкова и/или картова информация), която се попълва в предвидения за целта формуляр на съответната интернет страница. Интернет страницата на електронния магазин предоставя възможност за създаване на потребителски профил посредством регистрационна форма, който профил запазва изискуемата информация за Клиента, като по този начин се премахва необходимостта от попълване на част от данните при всяка отделна поръчка. Преди финализирането на всяка поръчка Клиентът има възможност да прегледа и промени предоставените от него данни.
 2. Преди финализиране на Поръчката, Клиентът следва внимателно да провери дали е предоставил точна, вярна и пълна информация, като физическите лица следва да декларират, че имат навършени 18 (осемнадесет) години. Булминт Трейд по своя преценка, може да използва и способи, с които да съпоставя данните и да проверява верността им. Булминт Трейд и/или неговите партньори не носят отговорност, в случай че посочената информация не отговаря на действителната такава и/или не могат да осъществят връзка с Клиента и/или да му доставят Артикулите. Булминт Трейд има право по всяко време да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обстоятелствата, заявени при финализиране на Поръчката. Булминт Трейд има право по всяко време да не разгледа/прецени Поръчката, ако установи, че Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация.
 3. Преди финализиране на Поръчката, Клиентът следва да избере начина на плащане на избраните Артикули, както и начина на тяхната доставка.
 4. Финализирането на Поръчката се осъществява от Клиента чрез натискане на бутон „Поръчай“. За да се активира бутонът, Клиентът следва да се е запознал със съдържанието на настоящите Общи Условия, което удостоверява чрез маркиране на предвиденото за това поле. Пълният текст на Общите Условия е наличен на интернет страницата на Булминт Трейд, а достъп до същия е осигурен и чрез хиперлинк поставен до полето, с което Клиента удостоверява, че се е запознал с Общите Условия.
 5. За направената от Клиента Поръчка, Булминт Трейд изпраща Потвърждение посредством Сайта, телефон или електронно съобщение на електронния пощенски адрес, посочен в Поръчката. Потвърждението съдържа информация за характеристиките на поръчаните Артикули, тяхната крайна цена, такси, избраният от Клиента начин на плащане и начин на доставка и други параметри на Поръчката, ако е приложимо.
VI. Цени и плащане
 1. Електронният магазин предоставя следните опции за заплащане на избраните от Клиента Артикули:
  1.1. В офис на продавача;
  1.2. По банков път – чрез превод по посочена на сайта за целта банкова сметка на Булминт Трейд;
  1.3. В брой – чрез наложен платеж при доставка чрез куриер или на място в магазините на адрес: гр. Пловдив, ул. Отец Паисий 24 и гр. София, ул. Оборище 1А
  1.4. Онлайн картово плащане.
 2. Плащане на Артикули на стойност равна или надхвърляща 10 000 (десет хиляди) лева може да се осъществява само чрез посочените в т.1.2. и т.1.4. по-горе начини, поради съществуващите законови ограничения за плащане в брой.
 3. Получаването на плащане от Булминт Трейд не е равнозначно на Приемане на Поръчката и сключване не договор и само по себе си не поражда задължение за Продавача да я изпълни, доколкото не са изпълнени другите условия, в това число, но не само, Клиентът да е представил декларация за произход на средствата, когато такава е необходима съгласно действащото законодателство и, съответно поръчаните от Клиента Артикули да са му били доставени и предадени. В случай, че Поръчката не бъде изпълнена, поради неизпълнение на някое от предвидените в текста на Общите Условия изисквания към Клиента, платената от Клиента сума подлежи на възстановяване.
 4. При избор на плащане по банков път, плащането трябва да е направено от банкова сметка на името на лицето, посочено като Клиент в Поръчката.
 5. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, плащането трябва да е направено с банкова карта, издадена на името на лицето, посочено като Клиент в Поръчката.
 6. При плащане в брой, чрез наложен платеж, Клиента следва да се легитимира пред представителя на куриерската фирма, чрез документ за самоличност.
 7. Цените на представените на интернет страницата на Електронния Магазин инвестиционни продукти, както тези избрани от Клиента и поставени в Кошница се актуализират на всеки 5 (пет) минути спрямо движението на котировките на международните финансови пазари. С приемането на настоящите Общи Условия, Клиентът потвърждава и приема, че цената на заявен и намиращ се в Кошницата продукт може да се промени, ако Поръчката не бъде финализирана и въведена в рамките на 10 (десет) минути от осъществяване на избора чрез поставяне в Кошница. Цената на избраните от Клиента Артикули се посочва на видно за Клиента място в Поръчката, преди тя да бъде финализирана.
 8. Допълнителните такси варират в зависимост от спецификата на индивидуалната Поръчка и/или избрания начин за доставка и за плащане.
 9. Клиентите, избрали да платят в офис или представителен магазин на Булминт Трейд или по банков път, поначало заплащат по-ниски Допълнителни такси.
 10. Цената за доставка се определя в зависимост от населеното място, теглото и стойността на пратката.
 11. Всички Допълнителни такси се посочват на видно за Клиента място в Поръчката, преди тя да бъде финализирана.
VII. Договор между Булминт Трейд и Клиента
 1. Собствеността върху Артикулите и рисковете от случайно им погиване и увреждане преминават от Булминт Трейд върху Клиента в момента на предаването им на Клиента или куриера при доставка.
 2. Договорът между Булминт Трейд и Клиента във връзка с дистанционната продажба на Артикули се състои от: a. ноящите Условия; b. направената от Клиента Поръчка и c. изпратеното от Булминт Трейд Потвърждение за получаване на направена от Клиент Поръчка.
 3. Клиентът има възможност да съхрани и/или възпроизведе посочените документи на хартиен или на електронен носител.
 4. Договорът (и съставящите го документи) се сключва на български език.
 5. Направена от Клиент оферта за закупуване на Артикули няма да се счита за приета от Булминт Трейд, ако Артикулите, предмет на Поръчката, не бъдат доставени и предадени на Клиента в сроковете по чл. VII, точки 6-8.
VIII. Доставка
 1. Клиентът може да получи на поръчаните Артикули по един от изброените тук начини за доставка:
  1.1. Доставка до посочен от него адрес в рамките на България посредством партньорските куриери, с които Булминт Трейд работи. За извършване на куриерски услуги партньор на Булминт Трейд е „Еконт Експрес“ ООД, като Продавача има право, по своя преценка да смени използвания от него доставчик на куриерски услуги. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите е до 3 000 (три хиляди) лева при плащане посредсвом наложен платеж, както и ако Стойността на Артикулите е до 9 780 (девет хиляди седемстотин и осемдесет) лева при плащане по банков път;
  1.2. Доставка до офис на съответния куриер. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите е до 9 780 (девет хиляди седемстотин и осемдесет) лева при плащане посредсвом наложен платеж, както и ако Стойността на Артикулите е до 30 000 (тридесет хиляди) лева при плащане по банков път. Информация относно клоновата мрежа на „Еконт Експрес“ ООД може да намерите тук: http://www.econt.com/offices/
  1.3. Доставка до посочен от Клиента адрес в рамките на България посредством инкасо автомобил. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите надхвърля 50 000 (петдесет хиляди) лева. 
  1.4. В офис на Булминт Трейд – без ограничение в Стойността на Артикулите. Информация за офисите на Булминт Трейд е налична на интернет адрес: www.bulmint.com
 2. Всяка пратка изпратена до Клиент и съдържаща Артикули пътува с обявена стойност (Стойността на Артикулите) и застраховка.
 3. Артикулите по всяка направена от Клиента Поръчка се изпращат с отделна доставка.
 4. Доставка може да бъде получена само от лицето, чиито данни са посочени при изпращането на Поръчката. Партньорът на Булминт Трейд, който ще достави Вашите Артикули, ще Ви предаде Артикулите единствено и само след като потвърди Вашата самоличност посредством идентификационния документ, посочен в Поръчката.
 5. Когато Клиентът е юридическо лице, доставката може да бъде получена от законния представител на юридическото лице или негов пълномощник, снабден с изрично нотариално заверено пълномощно. Клиентът трябва да предостави нотариално завереното пълномощно на Булминт Трейд преди поръчката да бъде изпратена. Продуктите ще бъдат предадени на лицето посочено в Поръчката, след като представи личната си карта (или друг идентификационен документ) посочен в Поръчката.
 6. Срокът за приемане на оферти за покупка на Артикули от Продавача и съответно за тяхното изпращане за доставка, когато тя се извършва посредством „Еконт Експрес“ ООД, е 2 (два) работни дни, считано от момента на финализиране на Поръчката, доколкото са спазени следните условия:
  6.1. когато плащането ще бъде направено в брой посредством услугата „наложен платеж“ – след получаване Потвърждение, че Продавачът е получил Поръчката до 15:00 (петнадесет) часа;
  6.2. когато плащането ще бъде направено по банков път или чрез виртуален ПОС терминал – след получаване на Потвърждение, че Продавачът е получил Поръчката, както и плащането по нея, до 15:00 (петнадесет) часа.
  6.3. Когато Поръчката ще бъде доставена до офис на куриера или до адрес, намиращ се в населено място, в което куриера има офис.
 7. За населени места, в които куриерът партньор на Булминт Трейд няма офис, срокът по т.6 за доставка е до 3 (три) работни дни, при спазване на останалите условия за доставка.
 8. Ако горепосочените условия не са изпълнени, срокът за приемане на съответната оферта се увеличава с 1 (един) работен ден.
 9. Срокът за приемане от Булминт Трейд на оферти за покупка на Артикули и съответно за тяхната доставка, когато съгласно предвидените в настоящите Общи Условия изисквания, тя се извършва от нашия партньор – доставчик на инкасо пратки (за поръчки на стойност над 50 000 лева), е между 3 (три) и 5 (пет) работни дни, считано от момента на финализиране на Поръчката. При необходимост, наш служител ще се свърже с Вас за уточняване параметрите на доставката – адрес, дата и час.
 10. В случай че Клиентът не е представил декларация за произход на средствата, когато е приложимо, посочените по-горе срокове за приемане на оферти за покупка на Артикули и съответно за тяхната доставка се увеличават с толкова дни, с колкото Клиентът забави представянето на такава декларация.
 11. Когато Клиентът е посочил, че желае да получи Артикулите в офис на Продавача, той може да направи това след изпълнение на предвидените по-горе изисквания.
 12. Булминт Трейд си запазва правото да промени срока за приемане на оферта в случай, че поръчаните Артикули са изчерпани към момента на Поръчката. В такъв случай, служител на Продавача се свързва с Клиент в срок до 24 (двадесет и четири) часа след отразяване на Поръчката. Служителя на Продавача уведомява Клиента за възможностите за изпълнение на Поръчката и необходимостта от удължаване на сроковете. Ако новите условия не удовлетворяват Клиента, последният може да откаже поръчката и да изиска връщане на платеното за сметка на Булминт Трейд.
 13. Булминт Трейд има правото да предлага продажбата на дадени продукти без те да са налични, като това изрично се отбелязва към офертата за дадения артикул. В този случай към конкретната оферта се определя срок за изработка и доставка на продукта, който не може да бъде по – малък от 60 календарни дни. Единствено в този случай, договорът за продажба се счита за сключен в момента на извършеното плащане от страна на Клиента и респективно срокът за доставка е този, който е отбелязан в конкретната оферта. Тази клауза се прилага само за продукти, за които е отбелязано, че е приложима предварителна продажба. При този тип продажба, изпълнението на договора започва след получаване на плащане от страна на Продавача, респективно плащане с наложен платеж е неприложимо.
 14. Поради спецификата на Артикулите в Електронния магазин и техният стандартизиран характер, Булминт Трейд не предлага опцията за преглед на пратката, преди тя да бъде заплатена.
 15. Пратки с нарушена цялост на опаковката, както и пратки, които не съответстват на направената от Клиента Поръчка, могат да бъдат върнати на Булминт Трейд. Допълнителните разходи по връщане на стоката са за сметка на Булминт Трейд. При наличие на повредена опаковка на пратката, Клиентът трябва своевременно да укаже това обстоятелство пред доставчика на куриерската/ на инкасо услугата.
 16. Съгласно чл. 57, т. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), съответно, чл. 12, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние („ЗПФУР“), след като Клиентите финализират Поръчката си, те нямат право да се откажат от нея и нямат право да върнат закупените от тях Артикули по реда на чл. 50 от ЗЗП, съответно, чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР (т.е. без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да заплащат каквито и да е разходи).
 17. Съгласно чл. 57, т. 3 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“) за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, Клиентът няма право да се откаже или да върне вече направена и потвърдена поръчка на продукти с персонализиране (лазерно гравиране).
IX. Обработка на поръчки
 1. Финализирана Поръчка не се разглежда и не се изпълнява, когато не отговаря на следните изисквания:
  1.1. При избран метод на плащане чрез банков превод няма реализирано и съответно получено плащане от Клиента във връзка с направената от последния Поръчка в срок от 1 (един) работен ден след финализирането на Поръчката или плащането не е направено от банкова сметка на името на лицето, чиито данни са посочени в Поръчката.
  *Когато Поръчката е направена извън работното време на търговските банки в България (08:30 часа до 17:30 часа) – а именно между 17:30 часа и 08:30 часа, срокът започва да тече при започване на работното време – 08:30 часа.
  1.2. При избран метод на плащане чрез наложен платеж, когато клиентът е избрал доставката да бъде извършена до посочен адрес и представител на доставчика на куриерската услуга не намери Клиента или негов пълномощник, отговарящ на изискванията по чл. VIII, т. 5, на посочения в Поръчката адрес. В такъв случай, пратката ще бъде изпратена в най-близкия (до адреса на Клиента) офис на куриера, за да бъде потърсена от Клиента и ако не бъде потърсена до 24 (двадесет и четири) часа от получаването й в офис на куриера, то тя ще бъде изпратена обратно до Булминт Трейд;
  1.3. При избор на плащане чрез наложен платеж, когато Клиентът е избрал доставката да бъде извършена до офис на доставчика на куриерската услуга и пратката не бъде потърсена от Клиента до 24 (двадесет и четири) часа от получаването ѝ в офис на доставчика на куриерската услуга;
  1.4. Клиентът е избрал да получи поръчаните Артикули в офис на Булминт Трейд и пратката не бъде потърсена от Клиента до 1 (един) работен ден след получаване на Потвърждение за подготвена Поръчка. В случай, че Поръчката е направена извън работното време на офисите на Булминт Трейд (09:00 часа до 18:00 часа) – а именно между 18:00 часа и 09:00 часа, срокът започват да тече при започване работа на офисите ни – 09:00 часа;
  1.5. Клиентът направи Поръчка извън работното време на Булминт Трейд, а именно между 18:00 часа и 09:00 часа, след което борсовата цена на поръчаните от Клиента Артикули се измени с или над 3% в началото на следващия работен ден;
  1.6. При наличие на технически проблеми възпрепятстващи нормалното функциониране на Електронния магазин;
  1.7. Клиентът/ неговият пълномощник не предостави необходимите документи за идентификация при получаване на доставката;
  1.8. Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация при изпращане на Поръчката си;
  1.9. Когато е приложимо, Клиентът не представи декларация за произход на средствата в срок от 3 (три) дни след получаване на Потвърждение. В този случай, ако Клиентът е извършил плащане, сумата се възстановява;
  1.10. Стойността на Поръчката надхвърля определен лимит;
  1.11. В други случаи, по преценка на Дружеството;
  1.12. В други случаи, посочени в настоящите Условия.
 2. В случаите по т. 1.2., 1.3. и 1.9. от предходната разпоредба разходите за транспорт, банковите такси и всички други разходи извън цената на закупените Артикули са за сметка на Клиента.
 3. Ако всички останали условия са изпълнени на е налице някое от изброените в тази разпоредба обстоятелства Булминт Трейд изпраща поръчаните Артикули обратно в свой офис. Клиента може да получи пратката си в работното време на съответния офис.
  3.1. Клиентът е избрал доставката да бъде извършена до посочен от него адрес и представител на доставчика на куриерската услуга не открие Клиента или негов пълномощник, отговарящ на изискванията по чл.VIII, т.5, на посочения в Поръчката адрес. В такъв случай, пратката ще бъде изпратена в най-близкия (до адреса на Клиента) офис на куриера, за да бъде потърсена от Клиента и ако не бъде потърсена до 24 (двадесет и четири) часа от получаването ѝ в офис на куриера;
  3.2. Клиентът е избрал доставката да бъде извършена до офис на доставчика на куриерската услуга и пратката не бъде потърсена от Клиента до 24 (двадесет и четири) часа от получаването ѝ в офис на доставчика на куриерската услуга;
  3.3. Клиентът е избрал доставката да бъде извършена с доставчик на инкасо пратки и пратката не може да бъде получена от Клиента по негова вина;
  3.4. Всички допълнителни разходи за транспорт на Артикулите са за сметка на Клиента.
X. Гаранционна отговорност съгласно ЗЗП
 1. 1.1. Когато целостта на опаковката, с която поръчаните артикула са изпратени е била нарушена в момента на предаването на пратката от куриера на потребителя, Клиентът има право да не приеме Поръчката и тя да бъде върната на Продавача. За целта, Клиентът, трябва да заяви желанието си за рекламация пред представител на куриера, като в последствие предостави на Продавача всички съпътстващи документи и доказателства, с които разполага. В противен случай, правото за връщане на пратка с нарушена опаковка отпада.
  1.2. Когато Клиент е получил пратка, несъответстваща на поръчаното, той има право да върне пратката обратно на Продавача в рамките на 15 календарни дни след получаването ѝ. За уважаване правото за връщане на объркана пратка, продуктите трябва да са със запазен търговски вид. В противен случай, поръчката не може да бъде върната.
 2. При гореописаните обстоятелства, допълнителните разходи за транспорт и възстановяване на суми са за сметка на Булминт Трейд.
 3. Поради спецификата на стоките, предлагани в електронния магазин на дружеството, не се предлага опция за преглед преди предаване и заплащане на Артикулите.
 4. За избягване на съмнение, от горните права не могат да се ползват Клиенти, които са юридически лица или физически лица, които закупуват Продукти с цел извършване на търговска или професионална дейност или сключват договор с Булминт Трейд в рамките на своята търговска или професионална дейност.
XI. Изисквания свързани със ЗМИП
 1. Като задължено лице по ЗМИП, Дружеството е длъжно да идентифицира Клиентите си и да изисква от тях да представят декларация за произход на средствата преди извършването на операции или сключване на сделка на стойност:
  1.1. над 10 000 (десет хиляди) лева или тяхната равностойност в чужда валута при плащане в брой;
  1.2. над 30 000 (тридесет хиляди) лева или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането е по банков път.
 2. Дружеството е задължено да идентифицира Клиентите си и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка, които сборно надвишават посочените в предходната разпоредба суми, и са налице данни, че операциите или сделките са свързани.
 3. При наличие на обстоятелства, обуславящи необходимост идентифициране на Клиент, Дружеството има право да изиска всякакви документи, които намери за необходимо, за да извърши идентификация.
 4. При наличието на обстоятелства, обуславящи необходимост от деклариране произхода на средствата на Клиента за покупката на избраните Артикули (чрез попълването на декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал.5, т. 3 от ЗМИП), декларацията трябва да бъде попълнена, разписана, изпратена и получена от Булминт Трейд, преди Артикулите да бъдат изпратени към Клиента, съответно, да му бъдат предадени.
XII. Aвторски права и интелектуална собственост
 1. Посетителите на Уебсайта имат достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (блог, новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали, публикации, включително и настоящите общи условия) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 2. Използването на материали от Уебсайта може да става само след изричното писмено съгласие на собственика на сайта.
 3. При установено нарушение на изброените по-горе права, Булминт има право да потърси защита по съдебен ред.
XIII. Други законови изисквания

Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой, плащания на Поръчки на стойност равна на или надвишаваща 10 000 (десет хиляди) лева, както и при плащания в чужда валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000 (десет хиляди) лева могат да бъдат извършени единствено по банков път. Това изискване се прилага и когато плащането е на стойност под 10 000 (десет хиляди) лева, но представлява част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 (десет хиляди) лева.

XIV. Изменение и достъп до условията
 1. Актуални Общи Условия са достъпни тук www.bulmint.com и се предоставят на български език.
 2. Булминт Трейд запазва правото си по всяко време да променя и/ или допълва настоящите Общи Условия. Промените влизат в сила от публикуването им в сайта на дружеството.
 3. За Поръчки, които са финализирани от Клиента, ще се прилага тази версия на Условията, която е била в сила в момента на финализирането на съответната Поръчка.
XV. Заключителни разпоредби
 1. Преди да закупуване на Артикули от Електронния магазин, Клиента следва да се Условия за използване на сайта, както и политиката за поверителност на личните данни, достъпни на интернет адрес www.bulmint.com
 2. Клиентът се съгласява че, в контекста на Електронния магазин на Булминт Трейд, Дружеството има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни.
 3. В отношенията между Булминт Трейд и Клиента, писмената форма се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, попълване на поле и/или натискане на виртуален бутон в страница от Сайта със съдържание, което се попълва или избира от Клиента, и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 4. Булминт Трейд има правото да предостави на Клиентите промоционални условия, обвързани с поръчаните количества на избраните от тях Артикули.
 5. При покупка на Артикули от Електронния магазин на Булминт Трейд във връзка с промоционални (маркетинг) активности, организирани от Дружеството, освен настоящите Условия, в сила са и Общите условия и правила за участие в конкретната промоционална активност.
 6. С приемането на настоящите Условия, Клиентът се съгласява комуникацията с него във връзка с Договора да се осъществява на български език.
 7. В случай че някоя разпоредба от настоящите Условия се окаже недействителна или неприложима, останалите разпоредби запазват своята действителност и приложимост.
 8. В случай на противоречие между тези Условия и уговорки в специален договор между Булминт Трейд и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
 9. По всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 10. Всички спорове, породени от настоящите Условия или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.
XVI. Контакти
 1. Офисите на Булминт Трейд в България се намират на следните адреси:
  гр. Пловдив – гр. Пловдив, ул. "Отец Паисий" № 24.; гр. София - София, ул. Оборище №1
 2. Актуална информация за работното време на офисите ни може да намерите на Сайта, на адрес: www.bulmint.com.
 3. За връзка с нас, може да използвате и следните контакти: +359 889 683 409, имейл: online@bulmint.com.

Абонирай се за нашия бюлетин

Абонирай се още днес и получавай информация за новите ни продукти, актуални новини и ексклузивни оферти