Кошница 0

Устойчивост на веригата за доставки

 

Булминт Холдинг има разработена система от фирмени политики и процедури по прилагане във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, политиката за подаване на сигнали, забраната на детския труд и съвременното робство, които ще бъдат прилагани във веригата за доставки на злато и сребро.

Устойчивост на веригата за доставки на злато и сребро чрез стриктен контрол

Булминт Холдинг е специализиран в рафинирането на благородни метали, търговията със злато и сребро и производството на заготовки и готови изделия от благородни метали. В Булминт Холдинг сме изцяло ангажирани да гарантираме, че всички наши източници по верига на доставки са етични, законни, от зони без конфликти и зачитащи човешките права. Спазваме високите стандарти, зададени от OECD, LBMA, и RJC, и швейцарските закони за борба с изпирането на пари /борба с финансирането на тероризма (AML/ CFT). Тези високи стандарти са предназначени да се борят срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и нарушенията на правата на човека на всяка стъпка от веригата на доставки на благородни метали. Съответствие на Холдинга с тези стандарти е сертифицирано от одити на независими трети страни.

Нашата основна цел е да предоставим на клиенти си злато и сребро от устойчива верига на доставки. Ето защо, спазването на стандартите на RJC за опазване на околната среда и корпоративната социална отговорност са особено важни. Те са от съществено значение и за местните общности и поради тази причина ние се грижим за въздействието на процеса на доставчика върху околната среда, като насърчаваме отговорни и устойчиви практики. Злато от устойчива верига за доставки за нас е синоним на спазване на стандартите и участие в развитието на местната общност.

Политика на Булминт Холдинг за превенцията на прането на пари и финансиране на тероризъм

Като компания специализирана в рафинирането на благородни метали, търговията със злато и производството на заготовки и готови изделия от благородни метали, ние се ангажираме с международната борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Политиката на Булминт Холдинг за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма определя насоки и минимални стандарти, които трябва да се спазват на ниво Холдинг. Целта на политиката е да гарантира съблюдаването на следните нормативни актове:

Превенция на съвременното робство

Целта на тази Политика е да очертае подхода на Булминт Холдинг при изпълнение на ангажимента да подкрепи премахването на модерното робство и да съблюдава стандартите съгласно Закона за съвременното робство на Великобритания от 2015 г.
Политиката има за цел да гарантира, че всички фирми в Холдинга  предприемат подходящи мерки, за да потвърдят задължението, както и това на своите доставчици, за спазване изискванията на Закона.

Оценка на риска

Целта на политиката за оценка на риска е да се разберат и преценят рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма в дейностите на Булминт Холдинг, като се вземат предвид съответните рискови фактори, включително тези, свързани с клиенти, държави или географски райони, предлагани продукти и услуги, извършени операции и транзакции или механизми за доставка.

Политика за забрана на детския труд

Зачитането и защитата на правата на човека е основен приоритет за Булминт Холдинги е класифициран и наложен чрез Кодекса за поведение на Холдинг. Булминт Холдинг се ангажира да зачита и подкрепя правата на децата, както е посочено в Конвенцията на ООН за правата на детето, правата на децата и бизнес принципите от УНИЦЕФ, „Спасете децата“ и Глобалния договор на ООН, и съответните конвенции на Международната организация на труда („МОТ ”).
В допълнение, на ниво Холдинг се стремим да спазваме Кодекса за поведение на отговорния бизнес алианс и процеса на надлежна проверка. Булминт Холдинг спазва всички приложими местни закони и разпоредби и зачита духа и намерението на международните норми и стандарти като Всеобща декларация за правата на човека, Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за мултинационални предприятия и Декларацията на МОТ за основни принципи и права в труда.

Политика за подаване на сигнали

Булминт Холдинг следва най-високите стандарти за етично, морално и законосъобразно бизнес поведение. В съответствие с този ангажимент и ангажимента за открита комуникация, тази Политиката за подаване на сигнали има за цел да предостави възможност на служителите на Булминт на всички нива да изразят сериозни опасения, които биха могли да имат отрицателно въздействие върху Холдинга, като едновременно гарантира, че те ще бъдат защитени от отмъщение или виктимизация в случай на добросъвестно подаване на сигнал.